به گزارش روابط عمومي امور آب و فاضلاب شهرستان ماكو، حسين جعفري نژاد، مدير اين امور به مناسبت هفته منابع طبيعي در مراسمي كه توسط اداره منابع طبيعي اين شهرستان برگزار شده بود شركت كرد.

به گزارش روابط عمومي امور آب و فاضلاب شهرستان ماكو، حسين جعفري نژاد، مدير اين امور به مناسبت هفته منابع طبيعي در مراسمي كه توسط اداره منابع طبيعي اين شهرستان برگزار شده بود شركت كرد.

به گزارش روابط عمومي امور آب و فاضلاب شهرستان ماكو، حسين جعفري نژاد، مدير اين امور به مناسبت هفته منابع طبيعي در مراسمي كه توسط اداره منابع طبيعي اين شهرستان برگزار شده بود شركت كرد.

در همين راستا و همزمان با هفته منابع طبيعي در اقدامي حسنه و جهت زيباسازي محوطه تاسيسات اين امور با همت كاركنان امور آب و فاضلاب شهرستان ماكو نسبت به كاشت 150 اصله نهال در محوطه تصفيه خانه آب قلعه جوق و 10 اصله نهال در محوطه چاه آب شماره 1 گجوت به صورت اصولي اقدام گرديد.
بنابراين گزارش، با دعوت جعفري نژاد و با مشاركت انجمن سمن درختكاران ماكو، انجمن دوستداران محيط زيست منطقه آزاد ماكو و كاركنان اين امور با حضور در ساختمان اداري امور آب و فاضلاب شهرستان ماكو نسبت به كاشت 1 اصله نهال نادر به یادگار اقدام نمودند.
سمن ها و انجمن هاي مردم نهاد فعال شهرستان ماكو با همكاري واحد روابط عمومي اين امور با پوشش خبري اين رويداد و ضمن اقدام به تبليغات گسترده بين اعضاء سمن ها و در فضاي مجازي و كانالهاي خبري شهرستان ماكو، مردم را به صرفه جويي در مصرف آب دعوت كردند و موكول كردن خانه تكاني پايان سال را به ايام بعد از عيد نوروز خواستار شدند.

تصاویر