سفر مشاور امور بانوان و خانواده وزیر نیرو به آذربایجان غربی