تعويض الكترو پمپ شناور روستاهاي سلوكلو، نعلبند و قمشگان سفلي شهرستان چايپاره

1

مدیر امور آب و فاضلاب چايپاره از تعويض الكترو پمپ شناور روستاهاي سلوكلو، نعلبند و قمشگان سفلي این شهرستان خبر داد.

مصطفي امينلوي  با بيان اينكه در بررسي های بعمل آمده و بازديد  از وضعيت كاركرد الكترو پمپ شناور روستاهاي مذكور و علت يابي افت فشار در برخي از مناطق، عدم برداشت كافي آب از چاه موجود و قديمي بودن الكترو پمپ، علت اصلی بروز مشکل عنوان شد، اظهار داشت: توسعه خطوط انتقال و شبكه توزيع آب روستا هاي مذكور و الحاق يك روستاي جديد به منشا تامين در مدار بهره برداري  بوده كه با توجه به نياز به مهندسي مجدد، با هماهنگي های انجام یافته نسبت به خريد و تعویض الکتروپمپ در محل ايستگاه پمپاژ مياني اقدام شد.
روستا هاي سلوكلو، نعلبند و قمشگان سفلي با 200 خانوار، 690 نفر جمعیت و 160 مشترك آب، در بخش مركزي شهرستان خوی واقع شده  و تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب قرار دارند.

 

تصاویر