برگزاری جلسه هماهنگی اجرای طرح مطالعه رفتار مصرفی مشترکین شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

01

اولین جلسه هماهنگی اجرای طرح مطالعه رفتار مصرفی مشترکین شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با محوریت شهرستان سلماس برگزار شد.

در جلسه ای که به دعوت معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری و با حضور نمایندگان این معاونت، معاونت خدمات مشترکین و درآمد و دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی با محوریت موضوع هماهنگی اجرای طرح مطالعه رفتار مصرفی مشترکین شهرستان سلماس برگزار شد، موضوعات توسعه پایدار و مدیرت مصرف آب، مدیریت مصرف آب، راهکارها و موانع، پیشینه اقدامات شرکت در زمینه مدیریت مصرف آب، نسبت کاهش مصارف مشترکین با تحدید منابع مالی شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه پیشنهاد همکاری مشترک معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری با معاونت خدمات مشترکین و درآمد در قالب ارائه گزارش موردی مصارف مشترکین، استفاده از ظرفیت مامورین قرائت کنتور و وصول مطالبات در ارائه محتوای تدوینی مدیریت مصرف به مشترکین و آموزش های عمومی مدیریت مصرف به روش چهره به چهره ارائه گردید.
همچنین پیشنهاد استفاده از ظرفیت سمن های فعال در حوزه محیط زیست در آماده سازی آموزش چهره به چهره مدیریت مصرف، طراحی و تدوین محتوا و تولیدات آموزشی سمعی و بصری مدیریت مصرف همسو با طبقات مصرف و جامعه شهری و روستایی، برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت رسانه ملی در زمینه تولید و پخش برنامه های مشارکتی با مضمون مدیریت مصرف و همچنین تولید و تدوین مقالات مرتبط با مدیریت مصرف در جراید و مطبوعات و فضای مجازی با همکاری صاحبان اندیشه و خبرنگاران و فعالین محیط زیستی برای واحد روابط عمومی مطرح گردید.

 

تصاویر