تزریق واکسن کرونا به کارکنان امور آب و فاضلاب تکاب و اشنویه

01

کارکنان امور آب و فاضلاب شهرستان های تکاب و اشنویه فاز اول واکسن کرونا را دریافت کردند.

کارکنان امور آب و فاضلاب شهرستان های تکاب و اشنویه فاز اول واکسن کرونا را دریافت کردند.
در این راستا با هماهنگی های به عمل آمده و با همکاری شبکه بهداشت و درمان، دز اول واکسن کرونا به کارکنان شاغل در امور آب و فاضلاب این شهرستان ها تزریق شد.

 

تصاویر