نصب الکترو پمپ شناور در دو مجتمع آبرسانی روستایی در مهاباد

01

دو دستگاه الکترو پمپ شناور در مجتمع های آبرسانی حاجی خوش و خورخوره از توابع بخش مرکزی شهرستان مهاباد نصب شد.

به گزارش روابط عمومی امور آب و فاضلاب شهرستان مهاباد، با توجه به اینکه الکتروپمپ های شناور مجتمع 7 روستایی حاجی خوش و مجتمع 3 روستایی خورخوره به دلیل فرسودگی و اتصال برق دچار خرابی و آسیب شدند،  جهت رفع مشکل و تدوام خدمات رسانی به مشترکین، نسبت به تعویض الکتروپمپ های شناور مجتمع 7 روستایی حاجی خوش شامل روستاهای  حاجی خوش – گابازله – کیک آباد – گرده گرو – قلعه حسن – بفروان و قزقلعه و مجتمع 3 روستایی خورخوره شامل روستاهای خورخوره – گرده یعقوب و کهنه ده  اقدام شد.

تصاویر