روغن كاري و تنظيف حوضچه هاي شير فلكه هاي شبكه توزيع آب در امور چالدران

01

به گزارش روابط عمومي امور آب و فاضلاب چالدران برابر بازديد هاي بعمل آمده توسط كارشناس مسئول بهره برداري و توسعه آب در مدت كمتر يك هفته تعدا 27 مورد از شير فلكه هاي شبكه توزيع آب توسط اكيپ اتفاقات آب روغن كاري و نسبت به تنظيف و بازو بست اقدام شد.

به گزارش روابط عمومي امور آب و فاضلاب چالدران برابر بازديد هاي  بعمل آمده توسط كارشناس مسئول بهره برداري و توسعه آب در مدت كمتر يك هفته تعدا 27 مورد از شير فلكه هاي شبكه توزيع آب توسط اكيپ اتفاقات آب روغن كاري و نسبت به تنظيف و بازو بست اقدام شد
گفتني است  اين امر سبب  دسترسي راحت و سهولت باز شدن درب دريچه ها و شير فلكه ها شده  و در زمان رخ دادن  اتفاقات در خط انتقال و شبكه توزيع آب تاثير بسزايي در كاهش هدر رفت آب دارد .

 

تصاویر