انجام آزمایش های غربالگری کرونا در امور آب و فاضلاب پیرانشهر

01

به منظور شناسایی به موقع و پیشگیری از شیوع ویروس منحوس کرونا، آزمایش های مربوط به شناسایی و غربالگری کرونا در امورآب و فاضلاب شهرستان پیرانشهر انجام شد.

به منظور شناسایی به موقع و پیشگیری از شیوع ویروس منحوس کرونا، آزمایش های مربوط به شناسایی و غربالگری کرونا در امورآب و فاضلاب شهرستان پیرانشهر انجام شد.

در این برنامه بهداشتی، با انجام آزمایش لازم بر روی پرسنل شاغل در امور آب و فاضلاب، از سلامتی و ناقل نبودن آنها دررابطه با ویروس کرونا اطمینان حاصل شد.

پس از انجام این آزمایش ها که چند تن از مراجعه کنندگان نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند، هیچگونه مورد ابتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا مشاهده نشد.

تصاویر