در بازدید مدیرعامل شرکت اب و فاضلاب آذربایجان غربی انجام شد؛

بررسی مسائل و مشکلات تامین آب روستای «گرده بيليچ» شهرستان اروميه

01

در بازدید مدیرعامل شرکت اب و فاضلاب آذربایجان غربی از روستای «گرده بيليچ» شهرستان اروميه مسائل و مشکلات تامین آب شرب این روستا مورد بررسی قرار گرفت.

آب شرب روستاي «گرده بيليچ» در قالب مجتمع مواناا از طریق يك باب ايستگاه مياني از چاه هاي آب شرب پسان تامين مي گرديد كه به دليل رسوب و گرفتگي شديد در خط انتقال اين روستا، تامين آب شرب سالم و بهداشتي آن دچار مشكل گرديده است.
لطیف خوش سیرت در ادامه اين بازديد، دستورات لازم جهت بازنگري در نقشه هاي اجرايي خط انتقال اين روستا و اصلاح خط مذكور را صادر کرد.

 

تصاویر