انتصاب سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان سردشت

01

با حکم مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی سرپرست امور آب و فاضلاب شهرستان سردشت منصوب شد.

بر اساس حکم صادره از سوی علیرضا رضوی کیوان مظفری به عنوان سرپرست جدید امور آب و فاضلاب شهرستان سردشت منصوب و از خدمات و تلاش های مدیر قبلی در مدت تصدی مسئولیت قدردانی شد.

تصاویر