انجام بازديدهای دوره ای از تاسيسات و چاه های تامین آب شهر چالدران

01

در راستای بازدیدهای دوره ای از تاسیسات و چاه های آبرسانی و براساس برنامه‌ريزي های منسجم، تابلوهای برق چاه هاي تامین آب شرب شهر چالدران، توسط برقكار امور امور آب و فاضلاب شهرستان چالدران بازديد و بررسي هاي لازم صورت گرفت.

در راستای بازدیدهای دوره ای از تاسیسات و چاه های آبرسانی و براساس برنامه‌ريزي های منسجم، تابلوهای برق چاه هاي تامین آب شرب شهر چالدران، توسط برقكار امور امور آب و فاضلاب شهرستان چالدران بازديد و بررسي هاي لازم صورت گرفت.
در این بازدیدهای فنی، به منظور حصول اطمينان از كار كرد تابلو برق چاه هاي عميق سطح شهر، با تلاش پرسنل بهره برداري و توسعه آب، امورات مربوط به آچاركشي و تعويض قطعات معيوب، انجام شد

تصاویر