واگذاری 818 فقره انشعاب آب و فاضلاب در شهرستان سردشت

1

مدیر امور آب و فاضلاب سردشت از واگذاری 818 فقره انشعاب آب و فاضلاب از ابتدای سال جاری در این شهرستان خبر داد

طاهر احمدیان با بیان اینکه از این تعداد 497 فقره انشعاب آب شهری و 227 فقره انشعاب فاضلاب است، اظهار داشت: در این مدت، 84 فقره انشعاب آب نیز در روستاهای این شهرستان واگذار شده است.
وی، تعويض 368 فقره كنتور معیوب آب و شناسایی و جمع آوری 9 فقره انشعاب آب غیر مجاز را از جمله اقدامات انجام شده