رفع قطعی آب در 8 روستای شهرستان شوط

7777

مدیر امور آب و فاضلاب شوط از رفع قطع آب در هشت روستای این شهرستان خبر داد.

حسین آقازاده با بیان اینکه بدلیل سوختگی الکتروپمپ شناور ایستگاه میانی در روستای قره جالو، هشت روستا با مشکل قطعی آب مواجه شده بودند، اظهار داشت: با تعویض الکتروپمپ معیوب و وارد مدار شدن چاه موجود، آب شرب مورد نیاز مشترکین در روستاهای تپه باشي، قوردالدورن عجم، قوردالدورن كرد، يولاگلدي، قره اياق، نظمي كندي، فتاح و ورمزيار تامین شد.

تصاویر