برگزاري دوره آموزشی اطفای حريق در امور آب و فاضلاب شهرستان شاهين دژ

1

دوره آموزشی اطفای حريق در امور آب و فاضلاب شهرستان شاهين دژ برگزار شد.

این دوره با هدف حفظ و ارتقای آمادگي پرسنل بهره برداري و كاركنان پيمانكار بهره برداري و مراقبين مخازن در مواجهه با حوادث مربوط به آتش سوزي و همچنين افزايش آگاهي و مهارت هاي عمومي، با رعايت كامل شیوه نامه هاي بهداشتي برگزار گرديد.
اصول و مباني مربوط به حريق و علل آتش سوزي در محيط كار بخصوص در تاسيسات برقي، رعايت موارد ايمني و نحوه استفاده از كپسول هاي اطفای حريق، از موارد ارائه شده در این دوره آموزشی بود.

 

تصاویر