انتصاب سرپرست جدید دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

1

با حکم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، سرپرست جدید دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان این شرکت منصوب شد.