انتصاب سرپرست جدید دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی

1

با حکم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، سرپرست جدید دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان این شرکت منصوب شد.

با حکم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، سرپرست جدید دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان این شرکت منصوب شد.

بر اساس حکم علیرضا رضوی، سعید حسینی بعنوان سرپرست جدید دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی منصوب و از خدمات وحید مینایی در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی شد.

 

 

تصاویر