برگزاری نشست رابطین روابط عمومی شرکت آب فاضلاب آذربایجان غربی

برگزاری نشست رابطین روابط عمومی شرکت آب فاضلاب آذربایجان غربی

1

در این نشست که در محل سالن آموزش شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی ترتیب یافته بود، مسائل مربوط به حوزه کاری روابط عمومی های امور آب و فاضلاب شهرستان ها و برنامه های پیش بینی شده برای برگزاری هفته صر